Att vara skjutledare/Skjuta på egen hand

Vid egen träning på föreningens skjutbana ska skjutledare utses. Enskild skytt är skjutledare. Nedanstående är utdrag ur SäkB 2020 och anger krav och skyldigheter för skjutledare. Skjutledare ska också vara väl förtrogen med den i målboden anslagna skjutbaneinstruktionen. Vid minsta tveksamhet ska skjutning anstå och kontakt tas med Skjutbanechef eller motsvarande för klarläggande.


Nedanstående är också instruktion till den som är utsedd att vara skjutledare vid föreningsgemensam skjutning.

1.4 Skyttens eget ansvar
• Ensam skytt är skjutledare. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten
på samma sätt som skjutledare. (Se 1.5.3 Skjutledare)
• Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat och ska
hanteras i ofarlig riktning*. Respektive organisations reglemente kan innehålla
andra bestämmelser.
• Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de
fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
• Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.
• Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes
medgivande. Undantag från detta är vid tillbud eller när funktionär begär detta.
• Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
• När skjutmomentet är genomfört ska patron ur och visitation efter skjutning
genomföras enligt respektive organisations reglemente.
• Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen
får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och
mottagaren.
• Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
• Vapen får inte lämnas utan tillsyn.
• Åtgärder vid eldavbrott (klick) regleras inom respektive organisations reglemente.

  • Ofarlig riktning är mot eget mål, kulfång eller riskområde. Vapen i fodral,
    hölster, väska, brutet, öppet slutstycke eller med isatt säkerhetspropp eller lina är
    att betrakta som riktade i ofarlig riktning.

1.5.3 Skjutledare
• Skjutledare ska vara insatt i skjutbaneinstruktionen och gällande SäkB och är
närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid
skjutningen.
• Skjutledare ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt att leda.
• Skjutning får endast ske på kommando från skjutledare eller motsvarande
befattning.


Skjutledaren ska före skjutning:
• Kontrollera att skjutbanan uppfyller kriterier enligt SäkB.(Inkluderar att kulfånget är luckert till 50 cm djup)
• Vid behov informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser.
• Kontrollera att riskområdet är fritt. För lerduveskytte ska skjutledare kontrollera att
området fram till lerduvans huvudsakliga nedslagsplats är fri.
• Utse och kontrollera skyddad plats för medhjälpare, exempelvis markörer.
• Instruera och vid behov utfärda skriftliga instruktioner till medhjälpare.
• Säkerställa att kommunikation med medhjälpare är upprättad.
• Säkerställa att larm till 112 kan ske och att utrustning för ”Första hjälpen” finns
tillgängligt.


Skjutledaren ska under skjutning:
• Säkerhetsställa att skjutningarna bedrivs enligt skjutbaneinstruktionen och SäkB.
• Kontrollera att farligt område är fritt.
• Kontrollera att skyttarna följer givna kommandon.
• Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler.
• Kontrollera att åskådare och funktionärer uppehåller sig på anvisade platser.
• Vid risk för fara omedelbart kommendera ”Avbryt” eller ”Stopp”.
• Rapportera till tävlingsledaren då skjutningen med hänsyn till säkerheten har
avbrutits, samt då den kan fortsätta.


Skjutledaren ska efter skjutning:
• Ge kommando för skjutningens upphörande.
• Se till att visitation genomförs innan vapnet förs bort från skjutplatsen.
Medhjälpare
Skjutledare utser det antal medhjälpare som behövs för att genomföra skjutning på ett
säkert och reglementsenligt sätt. Medhjälpare lyder direkt under skjutledaren,
instruktioner ges muntligt eller skriftligt.